Tuyển tập 200 tools cực xịn cho Designer

Góc Designer
Là một nhà thiết Graphic hay Designer, việc chọn cho mình một bảng màu đẹp, ấn tượng và có sự cân bằng màu sắc tốt, là một trong những phần cần chú trọng khi thiết kế bất cứ thể loại nào. Với sự phát triển của công nghệ, những trang web cũng có thể tư vấn cho bạn màu sắc để thiết kế đẹp.
Dưới đây là 200 công cụ phối, kết hợp màu sắc, font chữ, … và các công cụ khác, giúp các designers thoát khỏi tình trạng bí ý tưởng, không biết dùng font nào với font nào, màu nào đi với màu nào, nguồn cảm hứng ở đâu.
 
1. User Research

– Typeform (https://www.typeform.com/?ref=sansfrancis.co
– Cassette (http://www.cassette.design/?ref=sansfrancis.co#landing
– Optimal Workshop (https://www.optimalworkshop.com/?ref=sansfrancis.co
– Testmate (https://www.testmate.co/?ref=sansfrancis.co)
– Doopoll (http://doopoll.co/?ref=sansfrancis.co)
– Lookback (https://lookback.io/?ref=sansfrancis.co)
– UserTesting (https://www.usertesting.com/)
– UX Check (http://www.uxcheck.co/#?ref=sansfrancis.co)
– Usabili.me (http://www.uxcheck.co/#?ref=sansfrancis.co)
– Testing time (https://www.testingtime.com/en?ref=sansfrancis.co)
– Sprint (https://sprint.dscout.com/app/products?ref=sansfrancis.co)
– Fullstory (https://www.fullstory.com/?ref=sansfrancis.co)
– Dovetail (https://getdovetail.io/?ref=sansfrancis.co)
– Unsability Hub (https://usabilityhub.com/?ref=sansfrancis.co)
– Ethnio (https://ethn.io/?ref=sansfrancis.co)
– User Interviews (https://www.userinterviews.com/?ref=sansfrancis.co)
– UserBrain (https://userbrain.net/?ref=sansfrancis.co)
– Crowdtap (http://corp.crowdtap.com/?ref=sansfrancis.co)
– Clip narrative (http://getnarrative.com/?ref=sansfrancis.co)


2. Typography

– Google Fonts (https://fonts.google.com/?ref=sansfrancis.co
– TypeKit (https://typekit.com/fonts?ref=sansfrancis.co
– Font Squirrel (https://www.fontsquirrel.com/?ref=sansfrancis.co
– Type Nugget (http://www.typenugget.com/?ref=sansfrancis.co)
– What the Font (https://www.myfonts.com/WhatTheFont/?ref=sansfrancis.co)
– Typewolf (https://www.typewolf.com/?ref=sansfrancis.co)
– Type Anything (https://typeanything.io/?ref=sansfrancis.co)
– Typecast (https://typecast.com/?ref=sansfrancis.co)
– Fontface Ninja (http://www.fontface.ninja/?ref=sansfrancis.co)
– Modula Scale (http://www.modularscale.com/?ref=sansfrancis.co)
– Typ.io (http://typ.io/?ref=sansfrancis.co)
– Fontic (https://fontic.pluginmate.com/?ref=sansfrancis.co)
– Font Flame (http://fontflame.com/?ref=sansfrancis.co)
– FontReach (https://www.fontreach.com/?ref=sansfrancis.co)
– RightFont (https://rightfontapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Fonts In Use (https://fontsinuse.com/?ref=sansfrancis.co)
– Prototypo (https://www.prototypo.io/?ref=sansfrancis.co)
– Font Pair (http://fontpair.co/?ref=sansfrancis.co)
– Type Detail (http://typedetail.com/?ref=sansfrancis.co)
– CSS Sans (https://yusugomori.com/projects/css-sans/fonts?ref=sansfrancis.co)
– Type sample (http://www.typesample.com/?ref=sansfrancis.co)


3. Color Palette

– Color Hunt (http://colorhunt.co/?ref=sansfrancis.co)
– Sip (http://sipapp.io/?ref=sansfrancis.co)
– Flat UI Colors (http://flatuicolors.com/?ref=sansfrancis.co
– Coolors (https://coolors.co/?ref=sansfrancis.co)
– Adobe Kuler (https://color.adobe.com/?ref=sansfrancis.co)
– Color Farm (http://color.farm/?ref=sansfrancis.co)
– Material Colors (http://materialcolors.com/?ref=sansfrancis.co)
– Palettable (http://www.palettable.io/?ref=sansfrancis.co)
– Color Snapper (http://colorsnapper.com/?ref=sansfrancis.co)
– Unclrd (http://www.unclrd.com/?ref=sansfrancis.co)
– LOL Colors (http://www.lolcolors.com/?ref=sansfrancis.co)
– Material Palette (https://www.materialpalette.com/?ref=sansfrancis.co)
– Colorable (http://jxnblk.com/colorable/demos/text/?ref=sansfrancis.co)
– Web Gradients (https://webgradients.com/?ref=sansfrancis.co)
– Colicious (http://colicious.ga/?ref=sansfrancis.co)
– ColorDrop (https://colordrop.io/?ref=sansfrancis.co)
– ColorCubo (https://colorcubo.xyz/?ref=sansfrancis.co)
– 0to255 (http://www.0to255.com/?ref=sansfrancis.co)
– UI Gradients (http://uigradients.com/?ref=sansfrancis.co)
– Color Claim (http://www.vanschneider.com/colors/?ref=sansfrancis.co)
– Drop (http://dropcolorpicker.com/?ref=sansfrancis.co)
– HTML Color Codes (http://htmlcolorcodes.com/?ref=sansfrancis.co)


4. Iconography

– The Noun Project (https://thenounproject.com/?ref=sansfrancis.co)
– illustrio (https://app.illustrio.com/?ref=sansfrancis.co) – Iconjar (http://geticonjar.com/?ref=sansfrancis.co)
– Flat Icon (http://www.flaticon.com/?ref=sansfrancis.co
– Entypo (http://www.entypo.com/?ref=sansfrancis.co)
– Iconfinder (https://www.iconfinder.com/?ref=sansfrancis.co)
– to[icon] (http://www.toicon.com/?ref=sansfrancis.co)
– Icon Store (https://iconstore.co/?ref=sansfrancis.co)
– Nucleo (https://nucleoapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Symbolset (https://symbolset.com/?ref=sansfrancis.co)
– Material Icons (https://material.io/icons/?ref=sansfrancis.co)
– CSS Icon (http://cssicon.space/?ref=sansfrancis.co)
– Webalys (http://www.webalys.com/?ref=sansfrancis.co)
– Font Awesome (http://fontawesome.io/?ref=sansfrancis.co)


5. Stock photos

– Unsplash (https://unsplash.com/?ref=sansfrancis.co)
– Pexels (https://www.pexels.com/?ref=sansfrancis.co)
– The Stocks (http://thestocks.im/?ref=sansfrancis.co
– Death to the Stock Photo (http://deathtothestockphoto.com/?ref=sansfrancis.co)
– Shutterstock (https://www.shutterstock.com/)
– Zoommy (http://zoommyapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Diverse UI (http://www.diverseui.com/?ref=sansfrancis.co)
– PicJumbo (https://picjumbo.com/?ref=sansfrancis.co)
– Burst (https://burst.shopify.com/?ref=sansfrancis.co)

6. Inspiration

– Dribbble (https://dribbble.com/?ref=sansfrancis.co
– Muzli (https://muz.li/?ref=sansfrancis.co
– Behance (https://www.behance.net/?ref=sansfrancis.co
– Awwwards (http://www.awwwards.com/?ref=sansfrancis.co)
– Pttrns (https://pttrns.com/?ref=sansfrancis.co)
– User Onboarding (https://www.useronboard.com/onboarding-teardowns/?ref=sansfrancis.co)
– Collect UI (http://collectui.com/?ref=sansfrancis.co)
– Panda (http://usepanda.com/?ref=sansfrancis.co)
– UI Garage (http://uigarage.net/?ref=sansfrancis.co)
– Land Book (http://land-book.com/?ref=sansfrancis.co)
– SiteSee (https://sitesee.co/?ref=sansfrancis.co)
– Really Good Emails (http://reallygoodemails.com/?ref=sansfrancis.co)
– Httpster (https://httpster.net/?ref=sansfrancis.co)
– Mobile Patterns (http://www.mobile-patterns.com/?ref=sansfrancis.co)
– SiteInspire (https://www.siteinspire.com/?ref=sansfrancis.co)
– Uplabs (https://www.uplabs.com/?ref=sansfrancis.co)
– Empty States (http://emptystat.es/?ref=sansfrancis.co)
– Brand New (http://www.underconsideration.com/brandnew/#.V7BlzdArKRt?ref=sansfrancis.co)
– Little Big Details (http://littlebigdetails.com/?ref=sansfrancis.co)
– Designspiration (http://designspiration.net/popular/page/3/?marker=22631358216332%3Fref%3Dsansfrancis.co)
– Nice Portfolio (http://niceportfol.io/?ref=sansfrancis.co)
– UX Archive (http://uxarchive.com/?ref=sansfrancis.co)
– Lapa (http://www.lapa.ninja/?ref=sansfrancis.co)
– Brutalist Websites (http://brutalistwebsites.com/?ref=sansfrancis.co)
– Craftwork (http://getcraftwork.com/?ref=sansfrancis.co)
– Designing for Good (http://designforgoodmagazine.com/?ref=sansfrancis.co)
– UX Timeline (http://uxtimeline.com/?ref=sansfrancis.co)
– UI Interactions (https://uiinteractions.com/?ref=sansfrancis.co)
– Product Pages (http://productpages.xyz/?ref=sansfrancis.co)
– FourZeroFour (http://four-zero-four.com/?ref=sansfrancis.co)
– Logospire (http://logospire.com/?ref=sansfrancis.co)
– Cognitive Lode (http://coglode.com/?ref=sansfrancis.co)
– Chindogu (http://www.poweredbyfusion.co.uk/?page_id=4)
– LandingFolio (http://www.landingfolio.com/?ref=sansfrancis.co)
– Instant Logo Search (http://instantlogosearch.com/?ref=sansfrancis.co)
– Motion Periodic Table (http://foxcodex.html.xdomain.jp/?ref=sansfrancis.co)
– Interfaces.pro (https://interfaces.pro/?ref=sansfrancis.co)
– UI Movement (https://uimovement.com/?ref=sansfrancis.co)


7. Prototyping

– Sketch (https://www.sketchapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Invision (https://www.invisionapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Craft (https://labs.invisionapp.com/craft?ref=sansfrancis.co
– Framer (http://framerjs.com/?ref=sansfrancis.co)
– Mirror for Sketch (https://itunes.apple.com/us/app/sketch-mirror/id677296955?mt=8%3Fref%3Dsansfrancis.co)
– Principle (http://principleformac.com/?ref=sansfrancis.co)
– Marvel (https://marvelapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Adobe Photoshop (http://www.adobe.com/products/photoshop.html?ref=sansfrancis.co)
– ProtoPie (https://www.protopie.io/?ref=sansfrancis.co)
– Tumult Hype (http://tumult.com/hype/?ref=sansfrancis.co)
– Origami (http://origami.design/?ref=sansfrancis.co)
– Pixate (http://www.pixate.com/?ref=sansfrancis.co)
– POP (https://popapp.in/?ref=sansfrancis.co)
– JustInMind (http://www.justinmind.com/?ref=sansfrancis.co)
– Napkin (http://designwithnapkin.com/?ref=sansfrancis.co)
– Floid (https://floid.io/?ref=sansfrancis.co)
– CSS Reference (http://cssreference.io/?ref=sansfrancis.co)
– Webflow (https://webflow.com/?ref=sansfrancis.co)
– Quant-UX (https://www.quant-ux.com/?ref=sansfrancis.co)
– Pattern (http://pattern.is/?ref=sansfrancis.co)
– Subform (https://subformapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Sketchpacks (http://www.sketchpacks.com/?ref=sansfrancis.co)
– SneakPeekIt (http://sneakpeekit.com/?ref=sansfrancis.co)
– Prott (https://prottapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Form (http://www.relativewave.com/form/?ref=sansfrancis.co)
– ProtoIO (https://proto.io/?ref=sansfrancis.co)
– Flinto (https://www.flinto.com/?ref=sansfrancis.co)
– Atomic (https://atomic.io/?ref=sansfrancis.co)
– Axure (http://www.axure.com/?ref=sansfrancis.co)
– Adobe Illustrator (http://www.adobe.com/products/illustrator.html?ref=sansfrancis.co)
– Adobe Experience Design (https://goo.gl/cQ1gcd)
– Balsamiq (https://balsamiq.com/?ref=sansfrancis.co)
– Figma (https://www.figma.com/?ref=sansfrancis.co)
 

8. Presentation

– Reflector (http://www.airsquirrels.com/reflector/?ref=sansfrancis.co)
– Smart Mockups (http://smartmockups.com/?ref=sansfrancis.co)
– Placeit (https://placeit.net/?ref=sansfrancis.co
– Screenshot Builder (https://launchkit.io/screenshots/?ref=sansfrancis.co)
– Mockuuups (https://www.mockuuups.com/?ref=sansfrancis.co)
– Hero Patterns (http://www.heropatterns.com/?ref=sansfrancis.co)
– Semplice (http://www.semplicelabs.com/?ref=sansfrancis.co)
– Scenery (https://www.getscenery.com/?ref=sansfrancis.co)


9. Collaboration

– Zeplin (https://zeplin.io/?ref=sansfrancis.co)
– Wake (?ref=sansfrancis.co)
– Invision Boards (http://blog.invisionapp.com/boards-share-design-inspiration-assets/?ref=sansfrancis.co
– Sympli (https://sympli.io/?ref=sansfrancis.co)
– Avocode (https://avocode.com/?ref=sansfrancis.co)
– Lingo (https://www.lingoapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Invision Tours (https://goo.gl/NK1aFG)
– Webscope (http://webscopeapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Frontify (https://frontify.com/?ref=sansfrancis.co)
– Red Pen (https://redpen.io/?ref=sansfrancis.co)
– Samepage (https://www.samepage.io/?ref=sansfrancis.co)
– Mural (https://mural.co/?ref=sansfrancis.co)
– Trello (https://trello.com/?ref=sansfrancis.co)
– Opentest (https://www.opentest.co/?ref=sansfrancis.co)
– Recordit (http://recordit.co/?ref=sansfrancis.co)
– Notion (https://www.notion.so/?ref=sansfrancis.co)
– UXPin (https://www.uxpin.com/?ref=sansfrancis.co)
– Yossarian (https://yossarian.co/?ref=sansfrancis.co)
– Mockflow (https://www.mockflow.com/?ref=sansfrancis.co)
– Fuse (https://www.fusetools.com/?ref=sansfrancis.co)
– zipBoard (http://zipboard.co/?ref=sansfrancis.co)
– Canvas (https://usecanvas.com/?ref=sansfrancis.co)
– Inboard (http://inboardapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Abstract (https://www.abstractapp.com/?ref=sansfrancis.co)
– Sococo (https://www.sococo.com/?ref=sansfrancis.co)
– Duco (http://duco.newhaircut.com/?ref=sansfrancis.co)
– Milanote (https://www.milanote.com/?ref=sansfrancis.co)
 
(Nguồn Cộng đồng Designer)

Hits: 97