Các khóa học DS và AI miễn phí từ Harvard University

Các khóa học DS và AI free từ Harvard University 1. CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python https://www.edx.org/…/cs50s-introduction-to-artificial… 2. Introduction to Data Science with Pythonhttps://www.edx.org/…/introduction-to-data-science-with… 3. Data Science: Machine […]

12 khoá học online Machine Learning với Python năm 2022

Thời đại công nghệ lên ngôi, vạn vật kết nối internet (IoT) đòi hỏi phải có một phương thức có thể giúp ta sử dụng. Đồng thời, từ khối dữ liệu khổng lồ mà con người cần dự đoán, vận hành mà không cần đến quá nhiều bàn tay con người.

Sự nổi lên của AI – Trí Tuệ Nhân Tạo và Machine Learning (máy tự học) đã và đang mang đến rất nhiều lợi ích cho toàn thế giới. Từ việc đi lại cho đến học tập hay mua sắm, xem phim trực tuyến, giờ đây và trong thời gian tới, tất cả sẽ có bàn tay của AI xen vào.

Top 11 Dataset về machine learning, data science, AI.

Một số nguồn để tìm dataset về machine learning, data science, AI. Google Datasets:Link : https://datasetsearch.research.google.com/ Papers with Code Datasets.Link : https://paperswithcode.com/datasets Kaggle DatasetLink: https://www.kaggle.com/datasets Big Bag NLP DatasetsLink: https://index.quantumstat.com/#/ […]

THƯ VIỆN TỰ HỌC DEEP LEARNING NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

General NLP tools/libraries HuggingFace Transformers – State-of-the-art Natural Language Processing for PyTorch and TensorFlow 2.0: https://github.com/huggingface/transformers Stanza – A Python NLP Package for Many Human Languages: https://stanfordnlp.github.io/stanza NLTK – Natural […]

Những quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning

05 quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning: 1) Pattern Recognition and Machine Learning (2006) – Bishop Link: https://www.microsoft.com/en-us/research/people/cmbishop/prml-book 2) The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, […]