Top 21 Machine Learning Project Ideas for 2020

Machine Learning Project Ideas It is always good to have a practical insight of any technology that you are working on. Though textbooks and other study materials will provide you […]

Ứng dụng Pipeline nâng cao

Như đã phân tích ở các bài trước, để xây dựng một mô hình học máy có tính hiệu quả trong thực tế chúng ta cần có một luồng xử […]

Bag of Words (Bow) TF-IDF

Bag of Words là một thuật toán hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mục đích của BoW là phân loại text hay văn bản. Ý tưởng của […]

Sử dụng Pipeline trong sklearn

Khi chuẩn bị data cho model trong machine learning, các điểm dữ liệu đôi khi chênh lệch nhau quá lớn, một thành phần có khoảng giá trị từ 0 đến […]

Tổng quan về Word Embedding

1. Khái niệm Word Embedding là tên gọi chung của các mô hình ngôn ngữ và các phương pháp học theo đặc trưng trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên(NLP), ở […]