[C#] Ví dụ 1 – Làm việc với tập tin

Cơ sở lập trình (C#)
Đề bài: Nhập từ bàn phím một số nguyên n, ghi ra tập tin n dòng, mỗi dòng là một dãy số từ 1 –> n

Thuật toán:
– Nhập n
– Tạo mới file
– j=1..n
    + i=1..n
            ~ Ghi i vào file
    + Xuống dòng
– Đóng file

Bài giải:
– Hàm nhap(n): thực hiện việc nhập từ bàn phím một số nguyên n
– Hàm xuly(n): thực hiện xử lý bài toán theo yêu cầu và ghi kết quả vào file data.out

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n;
            nhap(out n);
            xuly(n);
        }
        static void nhap(out int n)
        {
            Console.Write(“n= “);
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        static void xuly(int n)
        {
            //Bước 1: Tạo mới tập tin
            StreamWriter f = new StreamWriter(“data.out”);
            //Bước 2: Ghi dữ liệu ra tập tin
            int j, i;
            for (j = 1; j <= n; j++)
            {
                for (i = 1; i <= n; i++)
                    f.Write(i + ” “);
                f.WriteLine();
            }
            //Bước 3: Đóng tập tin
            f.Close();
            Console.Write(“Da hoan thanh!!!”);
            Console.ReadKey();
        }
    }

Hits: 55

Leave a Reply