Rút ngắn thời gian train model với TPU

Đặt vấn đề Mình thường sử dụng nền tảng Google Colab và Kaggle để tận dụng GPU miễn phí, đây là 2 nền tảng tuyệt vời cho cá nhân hoặc […]

Top 21 Machine Learning Project Ideas for 2020

Machine Learning Project Ideas It is always good to have a practical insight of any technology that you are working on. Though textbooks and other study materials will provide you […]

Tóm tắt văn bản trong Machine Learning

1. Giới thiệu Tóm tắt văn bản là một bài toán con trong lĩnh vực Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Natural Language Processing) để tạo ra một văn bản […]