THƯ VIỆN TỰ HỌC DEEP LEARNING NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

General NLP tools/libraries HuggingFace Transformers – State-of-the-art Natural Language Processing for PyTorch and TensorFlow 2.0: https://github.com/huggingface/transformers Stanza – A Python NLP Package for Many Human Languages: https://stanfordnlp.github.io/stanza NLTK – Natural […]

Những quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning

05 quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning: 1) Pattern Recognition and Machine Learning (2006) – Bishop Link: https://www.microsoft.com/en-us/research/people/cmbishop/prml-book 2) The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, […]

Rút ngắn thời gian train model với TPU

Đặt vấn đề Mình thường sử dụng nền tảng Google Colab và Kaggle để tận dụng GPU miễn phí, đây là 2 nền tảng tuyệt vời cho cá nhân hoặc […]