THƯ VIỆN TỰ HỌC DEEP LEARNING NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

General NLP tools/libraries HuggingFace Transformers – State-of-the-art Natural Language Processing for PyTorch and TensorFlow 2.0: https://github.com/huggingface/transformers Stanza – A Python NLP Package for Many Human Languages: https://stanfordnlp.github.io/stanza NLTK – Natural […]

Những quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning

05 quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning: 1) Pattern Recognition and Machine Learning (2006) – Bishop Link: https://www.microsoft.com/en-us/research/people/cmbishop/prml-book 2) The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, […]

Rút ngắn thời gian train model với TPU

Đặt vấn đề Mình thường sử dụng nền tảng Google Colab và Kaggle để tận dụng GPU miễn phí, đây là 2 nền tảng tuyệt vời cho cá nhân hoặc […]

Top 21 Machine Learning Project Ideas for 2020

Machine Learning Project Ideas It is always good to have a practical insight of any technology that you are working on. Though textbooks and other study materials will provide you […]

Tóm tắt văn bản trong Machine Learning

1. Giới thiệu Tóm tắt văn bản là một bài toán con trong lĩnh vực Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Natural Language Processing) để tạo ra một văn bản […]

Ứng dụng Pipeline nâng cao

Như đã phân tích ở các bài trước, để xây dựng một mô hình học máy có tính hiệu quả trong thực tế chúng ta cần có một luồng xử […]

Bag of Words (Bow) TF-IDF

Bag of Words là một thuật toán hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mục đích của BoW là phân loại text hay văn bản. Ý tưởng của […]

Sử dụng Pipeline trong sklearn

Khi chuẩn bị data cho model trong machine learning, các điểm dữ liệu đôi khi chênh lệch nhau quá lớn, một thành phần có khoảng giá trị từ 0 đến […]

Tổng quan về Word Embedding

1. Khái niệm Word Embedding là tên gọi chung của các mô hình ngôn ngữ và các phương pháp học theo đặc trưng trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên(NLP), ở […]